LEVERINGSVOORWAARDEN

Bij het plaatsen van een bestelling stemt u in met deze algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van gipsbuik.nl en gipsbuik.be,

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten

Voor de verzending brengen wij de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening. De verzendkosten: Euro 4,95 voor bestellingen (1pakket). Alle bestellingen zullen met DHL Express Post worden verzonden met behulp van een ID Code. U kunt deze opvragen na verzending, zodat u uw bestelling kunt volgen

Bestellingen worden binnen 3-4 werkdagen verzonden.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan gipsbuik.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Gipsbuik.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte produkten.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook. die het gevolg is van deze internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.

Goederen kunnen binnen 7 werkdagen worden geruild of geretourneerd na reclamatie per mail naar info@gipsbuik.nl. De verzendkosten zijn voor eigen rekening. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht

Bij alle producten is een gebruiksaanwijzing aanwezig welke zorgvuldig geraadpleegd dient te worden voor toepassing. Gipsafdruk.de is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruik van de geleverde materialen.

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Gipsbuik.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Gipsbuik.nl, dan wel tussen Gipsbuik.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Gipsbuik.nl, is Gipsbuik.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gipsbuik.nl.

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gipsbuik.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gipsbuik.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gipsbuik.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Heeft u over onze diensten en/of artikelen een klacht, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Algemene verkoop- en leverings- en betalingsvoorwaarden van gipsbuik.nl, en gipsbuik.be, gevestigd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Berlin. Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing: Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Duitsland recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Duitsland.